Varukorg

Varukorg

KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

INLEDNING OCH TILLÄMPNING

Dessa villkor gäller för försäljning av Produkter som Blå Station AB erbjuder genom sin marknadsplats via Internet där försäljningarna genomförs elektroniskt via www.blastationreuse.se. Försäljning avser använda Produkter till ett fast pris. Hänvisning nedan till ”Blå Station” skall innebära hänvisning till Blå Station AB för avtal som gäller Produkter som emottagits i Sverige via www.blastationreuse.se. Blå Station säljer Produkter för egen räkning där Blå Station är producent. Kontaktuppgifter till Blå Station AB är Sandvaktaregatan 17, 296 35 Åhus, Sverige, +46(0) 44 24 90 70, info@blastation.se, org nr: 556272-1091. Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa villkor och övriga policys som Blå Station publicerar avseende www.blastationreuse.se (sammantaget “Villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller vid Köparens användning av www.blastationreuse.se samt Köparens köp av Produkter. 


REGION

All försäljning via www.blastationreuse.se avser endast leverans och betalning inom Sverige.


WWW.BLASTATIONREUSE.SE OCH DESS ANVÄNDNING

Webbsidan www.blastationreuse.se tillhandahålls i befintligt skick och Blå Station lämnar inga garantier avseende www.blastationreuse.se tillgänglighet. www.blastationreuse.se kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. Blå Station ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Köparen inte kan tillgå www.blastationreuse.se t.ex. för att köpa en Produkt. Blå Station förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla www.blastationreuse.se. Blå Station har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda www.blastationreuse.se. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: (i) inte följer Villkoren; (ii) har förfallen obetald skuld till Blå Station; (iii) inte hämtat ut köpt Produkter eller (iv) Blå Station bedömer missbrukar ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i punkt 7. En Kund som har stängts av från www.blastationreuse.se har inte rätt att omregistrera sig eller använda www.blastationreuse.se via annan Kunds räkning.


OBJEKTSBESKRIVNING/PRISER

De priser som anges för Produkter och Frakt är SEK inklusive moms. Priserna för produkterna baseras på Blå Stations senaste uppdaterade SEK Prislista samt värdering av Produkten inför försäljning. Alla Produkter är begagnade och säljs i befintligt skick. Värderingen av produkt baseras bland annat på Produktens skick. Produktens skick beskrivs på en skala från A-D. 
A – Ny/Nyskick. 
B – Minimalt Slitage
C – Bruksslitage
D – Väl använd/Annat
Samt anges om Produkten är en prototyp (0-serie). Både skick-gradering och prototyp angivelse framgår på produktbeskrivningen. Övrig information om den specifika Produktens skick kan komma att beskrivas under ”Övrigt” på produktsidan. Under ”Utförande” på produktsidan beskrivs den specifika produktens färg och material.

Produktens utseende och skick visas och beskrivs även med Bilder på respektive Produktsida. Bilder och beskrivningar av Produkten på www.blastationreuse.se ska användas för att kunna identifiera Produkten och Blå Station ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. Blå Station ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Produkten ser ut i verkligheten, hur Produkten ser ut på bilder samt hur bilderna återges på datorskärmen, särskilt vad gäller återgivning av färger. Uppgift om t.ex. Produktnamn, designer, skick samt uppgifter om Produktens allmänna kondition, förekommande skador och lagningar m.m. tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes egen undersökning av Produkten.

Köparen äger inte rätt att framställa något ekonomiskt krav gentemot Blå Station med anledning av Blå Station värdering av och/eller åsatt pris på Produkter. Köparen har alltid ett eget ansvar att undersöka Produkten. Uppgifter om Produkten som t.ex. anges i objektsbeskrivningen kan komma att ändras t.ex. om ny information om Produkten blir känd. Eventuella ändringar eller tillägg publiceras på www.blastationreuse.se. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för Produktens värde har Blå Station rätt att ta bort Produkten från www.blastationreuse.se och att återföra Produkten med nytt pris, beteckning och beskrivning.


KÖP

En kund som köpt en Produkt är alltid att anse som Köpare och är skyldig att följa de instruktioner som anges på www.blastationreuse.se. All försäljning via www.blastationreuse.se avser leverans och betalning inom Sverige.


AVGIFTER OCH BETALNING

Produkter säljs och betalas i svenska kronor (SEK). All försäljning via www.blastationreuse.se avser leverans och betalning inom Sverige. Alla avgifter som tillkommer för dessa Produkter anges och ska betalas i svenska kronor (SEK). 

Kvitto för betalning och beställning erhålls via Kunden angiven e-post i samband med betalning på www.blastationreuse.se . Om Kund väljer att hämta ut köpt Produkt på plats på Blå Station i Åhus visas Kvitto/Beställingsbekräftelse samt ID upp av Kund eller Ombud (Ombud skall även visa fullmakt) för personal på Blå Station före utlämningen.


AVHÄMTNING/TRANSPORT OCH HÄVNING VID SEN/UTEBLIVEN AVHÄMTNING

Om Köparen själv eller via ombud inte avhämtar Produkten hos Blå Station på Sandvaktaregatan 17 i Åhus, trots att det transportalternativet har valts, kan Transport komma att ske genom Hemleverans av Produkter via transportbolag. Om Köparen sedan utnyttjar sin ångerrätt är Köparen skyldig att ersätta Blå Station för eventuella transport-merkostnader.
Avhämtning eller beställning av transport av köpta Produkter kan ske först efter att Köparen erlagt Full Ersättning till Blå Station. I samband med avhämtning ska Köparen uppvisa Kvitto/Ordererkännande samt ID, där efter erhåller Köparen ett utlämningsbevis. Vid hämtning via Ombud skall denne uppvisa Kvitto/Ordererkännande samt ID och fullmakt från Köparen. Om Produkt upphämtas via Ombud, informera Blå Station i förväg.

Blå Station lagrar Produkten utan kostnad för Köparen under sju (7) kalenderdagar * (andra tider gäller under sommar-rean på grund av semester). Om lagringsperioden överstiger sju (7) kalenderdagar kommer Produkten att förvaras på Köparens bekostnad och risk, upp till max 3 månader. Vid förvaring i Blå Station egna lokaler har Blå Station rätt att ta ut en förvaringsavgift på 40 SEK per dag och pallplats i upp till ytterligare sju (7) dagar varefter godset kommer lagras externt. Faktisk avgift för extern lagring kommer erläggas Kunden. Blå Station har även rätt att överlämna Produkten till valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring hos tredje part, och då ska Köparen bära samtliga kostnader för sådan transport och förvaring. Genom att ta del av dessa villkor godkänner Köparen uttryckligen villkoren för förvaring och förbinder sig betala förvaringsavgiften och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part. I det fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt är Köparen därmed skyldig att betala för det antalet dagar som förvaringen av Produkten överstigit sju (7) kalenderdagar. Genom att ta del av dessa villkor är Köparen informerad om att Blå Station har ett särskilt intresse att bli av med Produkten då det sålts. Blå Station förbehåller sig rätt att häva köpeavtalet vid Köparens försummelse att avhämta Produkten. Om Köparen betalar men inte hämtar Produkten inom sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då försäljningen för Köpet genomfördes) kommer Blå Station tillsända Köparen en påminnelse med uppmaning att hämta Produkten vid risk av att Köpet annars hävs. Vid hävning har Köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Blå Station, med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring hos tredje part.

Om Köparen inte hämtar Produkten inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Blå Station även rätten att sälja Produkten i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och externt lagrings-/speditionsföretags fordringar och därefter till täckande av Blå Station förfallna fordringar på Köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till Köparen. Så snart Produkten har avhämtats från Blå Station övergår risken och ansvaret för Produkten till Köparen.

Vid transportval ”Frakt Sverige (+10% på ordern, Minimum 500kr) Alltid Telefonavisering 1 dag innan.” förbehåller sig Blå Station rätten att kontakta köparen och erbjuda alternativ transportlösning om det faktiska transportkostnaden överstiger 15% av ordervärdet.

Ladda ner fullmakt för upphämtning via Ombud här


TRANSPORTSKADA

All transport sker på köparens risk. På skriftlig begäran ordnas transportförsäkring, varvid försäkringspremien debiteras köparen. Om gods är skickat på Blå Stations fraktavtal är kund vid mottagande av gods skyldig att verifiera att sändningen är korrekt avseende antal kolli, samt varornas skick. Om ett emballage är skadat eller ett kolli saknas skall detta noteras på fraktsedeln samt skall ett skriftligt meddelande skickas till Blå Station inom 5 dagar. Om så inte sker äger Blå Station rätt att ta ut eventuella extra kostnader för ärendet. Denna information är en återförsäljare skyldig att lämna vidare till sin slutkund.


ANSVAR FÖR FEL

Alla Produkter på www.blastationreuse.se är begagnade eller har annat angivet fel/brist och säljs i befintligt skick. Produktens skick beskrivs översiktligt i den konditionsrapport som anges i samband med objektsbeskrivningen samt visas på Bilderna på respektive Produktsida. Bilder och beskrivningar av Produkten t.ex. på Webbsidan ska användas för att kunna identifiera Produkten och Blå Station ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. Blå Station ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Produkten ser ut i verkligheten, hur Produkten ser ut på bilder samt hur bilderna återges på datorskärmen, särskilt vad gäller återgivning av färger. Uppgift om t.ex. Produktnamn, designer, skick samt uppgifter om Produktens allmänna kondition, förekommande skador och lagningar m.m. tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes egen undersökning av Produkten. Blå Station ansvarar inte för skador och defekter som är hänförligt till Produkten i sig, t.ex. naturligt slitage, förfall eller åldrande, naturliga förändringar i material som exempelvis blekning av färg/textil, mognad av trä-färg och sprickbildningar i trä.

Såvida inte annat följer av tvingande lag begränsas Blå Stations ansvar för fel i köpta Produkter till det följande: Om en Produkt har fel eller brist som Blå Station ansvarar för äger Blå Station rätt att (i) avhjälpa/restaurera felet, (ii) ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i det slutliga priset för Produkten, dvs. vad Köparen faktiskt har betalat för Produkten exklusive, avgifter etc.) eller (iii) låta köpet återgå. Vid återgång eller hävning har Köparen endast rätt att återfå vad han har erlagt till Blå Station i anledning av köpet mot återlämnande av Produkten.
Blå Station maximala ansvar för Produkten är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på produktens pris och mervärdesskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Blå Station ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av med undantag för om Blå Station gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.


ÅNGERRÄTT

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela Blå Station att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Produkten sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla Produktens Namn och Produktnummer (som framgår vid köpet), Köparens kundnamn samt det datum då Köparen tog den köpta Produkten i sin egen eller via ombuds besittning, och lämnas till Blå Station via e-post till info@blastationreuse.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret. Alternativt kan meddelande om ångrat köp lämnas genom att använda det standardformulär som tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Produkten. Retur ska ske omgående och utan dröjsmål. Vid retur av Produkter skall originalemballage användas och vara motsvarande som vid Leverans. Har Produkten avhämtats av Köparen ska retur ske till Blå Station i Åhus på Sandvaktaregatan 17, på ett sådant sätt att det levereras till kontoret och inte till annat utlämningsställe. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske på samma sätt till Blå Station. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för förhöjda leveranskostnader orsakade av Köparens val av retursätt, exempelvis om Köparen returnerat Produkten till annat utlämningsställe. Om Produkten inte har returnerats inom fjorton (14) dagar från att Köparen meddelat Blå Station om ångerrättens utnyttjande och Köparen således inte iakttagit vad som ålegat denne enligt lag, ska Köparen anses alltjämt bunden av köpet varvid någon återbetalning inte kommer att ske.

Köparen står risken för om Produkten skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Produkten på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. När Blå Station har tagit emot Produkten återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Produktens eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Produkten felaktigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Blå Stations standardleverans samt förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part för de dagar Blå Station förvarat Produkten och som överstiger sju (7) kalenderdagar. Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. Köparen har inte rätt att på nytt bjuda på en Produkter för vilket Köparen använt sig av ångerrätten. Om Blå Station bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda köp och därvid påverkar köps-processen på ett för Blå Station icke godtagbart sätt, förbehåller sig Blå Station rätten att stänga ner Köparens konto och Köparens tillgång till www.blastationreuse.se.

Returnerade Produkter vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Blå Station i Åhus för avhämtning av Köparen. Om Produkten inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part.


REKLAMATION

Eventuell reklamation skall vara Blå Station tillhanda (till info@blastationreuse.se) senast 7 dagar efter varans mottagande. Levererat gods får ej returneras utan Blå Stations godkännande. 


GARANTI

Blå Station lämnar 3 års garanti från leveransdatum gällande material och konstruktionsfel. Garantin gäller ej beklädnadsmaterial, inte heller skador, eller vad som kan anses som normalt slitage.


FORCE MAJEURE

Om Blå Station eller Blå Stations underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure-händelse ska Blå Station vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Blå Station inom skälig tid informerar Köparen om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Blå Stations kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om Blå Station inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure-händelse enligt denna punkt.


PERSONUPPGIFTER OCH GDPR

Blå Station lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679).

Blå Station AB, Sandvaktaregatan 17, 296 35 Åhus, Sverige, +46(0)44249070, info@blastation.se , org nr: 556272-1091 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Kund lämnar till Blå Station. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Blå Station tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Blå Station, används för administration och fullgörelse av Blå Station skyldigheter hänförliga till försäljningsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, administrativa meddelanden, nyhetsbrev, mm. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som Blå Station samarbetar med. Blå Station kommer inte sälja personuppgifter till tredje part. Du som kund har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Blå Station har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Blå Station rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om kunden. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Blå Station.


COOKIES OCH MÖJLIGHET ATT VÄLJA BORT COOKIES

Blå Station använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur Köparen använder www.blastationreuse.se. Cookies är små textfiler som placeras på Köparens webbläsare när Köparen besöker Webbsidan. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för Blå Station att t.ex. anpassa sina tjänster så att de passar Köparen bättre. Blå Station kan även komma att använda s.k. web beacons – elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar. Blå Station kan komma att använda förstahands- eller tredjepartscookies och web beacons för att visa innehåll, inklusive annonser som är relevanta för Köparen på Blå Station eller tredje parts webbplatser. Detta innefattar användning av teknik för att förstå nyttan Köparen har av annonser och innehåll som visats för Köparen, t.ex. om Köparen har klickat på en annons eller inte. Blå Station tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller web beacons på Köparens webbläsare i samband med att Köparen besöker Webbsidan. Blå Station använder cookies och web beacons för att genomföra undersökningar i egen regi eller i samarbete med partners. Undersökningarna syftar till att mäta effektiviteten av viss annonsering och våra partners kan sedan få information rörande detta. Blå Station kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Köparen kan själv välja om Köparen vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om Köparen vill veta när datorn tar emot en cookie, kan Köparen ställa in sin webbläsare så att den meddelar användaren om det. På så vis har Köparen möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Köparens dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Om Köparen väljer att avaktivera cookiesfunktionen kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av www.blastationreuse.se komma att försämras.


GILTIGHETSTID

Dessa Villkor gäller för Köparen och dess användning av www.blastationreuse.se och köp av Produkter så snart Köparen använder och/eller har genomfört köp via www.blastationreuse.se . Blå Station har rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor inklusive priser och avgifter. Blå Station har även rätt att tillfälligt ändra avgifter i samband med marknadsföringskampanjer.


KLAGOMÅL

Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Sverige vända dig till till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm.


TVIST

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.